Polityka prywatności DGP

Zasadą DGP jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak DGP chroni prywatność użytkowników podczas gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem witryn internetowych DGP. W rozumieniu niniejszych Zasad termin „dane osobowe” oznacza informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami nam dostępnymi, osobiście identyfikujące użytkownika.

Niniejsze Zasady obowiązują zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu DGP (każda z witryn jest dalej zwana „Witryną internetową DGP”).

Deklaracja prywatności witryny sieci Web

Choć niniejsze Zasady obowiązują zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych DGP, każda witryna internetowa DGP została powołana dla innych celów i posiada różne funkcje. Jeżeli dodatkowe lub inne ujawnienia wymagane są w przypadku określonej witryny internetowej DGP, wskażemy zakres takich ujawnień w samej witrynie lub w odrębnej deklaracji prywatności witryny sieci Web („Deklaracja prywatności witryny sieci Web”) umieszczonej w takiej witrynie. Każde takie indywidualne ujawnienia lub Deklaracje prywatności witryny sieci Web uzupełniają i modyfikują niniejsze Zasady, jednak tylko w odniesieniu do witryny internetowej DGP, w której zostaną umieszczone.

Zgoda użytkownika

Korzystając z witryny internetowej DGP lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach (oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych DGP.

Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

W zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa, zawsze gdy DGP gromadzi dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej DGP, DGP zobowiązuje się:

  • przekazać w sposób terminowy stosowne zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi;
  • gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników;
  • gromadzić dane osobowe użytkownika dla konkretnych, w sposób szczegółowy ograniczonych celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu;
  • przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę;
  • podjąć komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane;
  • nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek” oraz podjąć odpowiednie środki, umowne lub inne, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych;