Przetarg ustny na halę w Bogatyni

DGP Dozorbud Grupa Polska ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa do dnia 05.12.2089r. na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie „Bogatynia AM1″ oznaczonej ewidencji gruntów numerem 6/15 o powierzchni 3,0920 ha położonej w Bogatyni przy ulicy Zgorzeleckiej numer 11 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli oraz niżej wymienionych nieruchomości:

1. Hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 398 m2 oraz powierzchni zabudowy 427 m2.

2. Hala produkcji betonów o powierzchni użytkowej 1446 m2 i powierzchni zabudowy 1550m2 o kubaturze obiektu 11 250 m3.

3. Budynek magazynu cementu o powierzchni użytkowej 165 m2, oraz powierzchni zabudowy 198,20 m2 o kubaturze obiektu 557 m3.

4. Budynek administracyjno-gospodarczy o powierzchni użytkowej 238 m2, oraz powierzchni zabudowy 355 m2, o kubaturze 756 m3.

5. Zbiornik osadowy.

6. Przyłącze co.

7. Przyłącze wodociągowe.

8. Przyłącze kanalizacyjno-sanitarne.

9. Oświetlenie zewnętrzne.

10. Drogi i place betonowe.

11. Droga dojazdowa do placu prefabrykacji.

12. Podtorze pod żuraw.

13. Ogrodzenie zaplecza z siatki ocynkowanej.

14. Rozdzielnia elektroenergetyczna wraz z linią napowietrzną 6kV.

15. Waga samochodowa.

16. Zainstalowane na nieruchomości aktywa trwałe:
. Betoniarka BMK – 500
. System sygnalizacyjny włamania i napadu
. Suwnica bramowa 8 T
. Suwnica Dn-5T
. Betonownia B-262
. Prasa hydrauliczna do próbek
. Budynek portierni

17.Środki trwałe niskocenne zainstalowane i będące elementami uzbrojenia budynków i stanowiących ich integralną część.

Cena wywoławcza – 3 550 000 zł ( słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy złotych )

Wadium – 355 000 zł , minimalne postąpienie 35 500 zł Przedmiot sprzedaży określony w punktach 1-14 i 16-17 zwolniony jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm. ) Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona jest płotem siatki ocynkowanej z bramą wjazdową stalową. Zlokalizowana jest w Bogatyni, ul. Zgorzelecka 11, w jej części peryferyjnej przy drodze krajowej nr 352 Bogatynia – Zgorzelec. Dojazd do nieruchomości droga o powierzchni asfaltowej. W odległości 5 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się przejście graniczne z Czechami ( Bogatynia – Frydlant ) a w odległości 12 km znajdują się przejścia graniczne z Niemcami ( Sieniawka – Zittau ) oraz Czechami ( Porajów – Hradek nad Nisou )

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011r. o godzinie 11:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w godz. 11:00 – 13:00 najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2011r. Przetarg przeprowadzi licytator wyznaczony przez Zarząd Spółki. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w gotówce najpóźniej do godziny 9:00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. Z o.o. w ING Bank ŚLĄSKI Oddział w Legnicy 98105017481000002242967822 ( potwierdzenie wpłaty na konto na dwa dni poprzedzające przetarg ) Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki. Cena osiągnięta w przetargu płatna w ciągu 14 dni po zakończeniu licytacji ( nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia wraz z kosztami wymienionymi wyżej, traci prawa wynikające z przebicia oraz złożone wadium ). Koszty notarialne zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz ujawnienie nabywcy w Księdze Wieczystej ponosi nabywca. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone po zakończeniu licytacji a oferentowi którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone w poczet ceny.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Oddziału Zgorzelec Pan Edward Szumachowski od dnia 25 lipca 2011r. Tel: 75 / 775 54 30, kom: 600 394 431 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.